Miasto na potrzeby ochrony przyrody zamierza wykonać szereg prac na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Braniborski” zlokalizowanego na terenie Miasta Zielona Góra na działkach: nr 344 (obręb 0032), 351/6 (obręb 0032), 408 (obręb 0032) i 769 (obręb 0033). Zakres prac obejmuje usunięcie drzew i krzewów obumarłych, zamierających lub zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park Braniborski”, jako forma ochrony przyrody, został ustanowiony uchwałą nr LXXI.617.2014 Rady Miasta Zielona Góraz dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1594 z późn. zm.).

Wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na potrzeby ochrony przyrody na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park Braniborski” na terenie Miasta Zielona Góra, zostało opracowane na podstawie przeglądu zadrzewienia wykonanego w grudniu 2020 r., na działkach: 344 (obręb 0032), 351/6 (obręb 0032), 408 (obręb 0032) i 769 (obręb 0033). Na podstawie inwentaryzacji opracowanej przez AJM Jarosław Markuczak, ul. Anieli Krzywoń 13/1 w Zielonej Górze, usuniętych ma zostać 817 drzew rosnących na terenie wymienionych działek, na obszarze ok. 24 ha.

Celem zabiegów ma być usunięcie drzew i krzewów obumarłych, zamierających lub zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu w postaci złomów, wywrotów w tym drzew zawieszonych przy ciągach spacerowych, sieciach napowietrznych i w sąsiedztwie obiektów budowlanych.

Mieszkańcy zaangażowani w tworzenie parku Braniborskego wnoszą o przesunięcie procedowania uchwały dotyczącej wycinki 800 drzew ponieważ, nie było żadnej kampanii informującej mieszkańców o przeprowadzonej inwentaryzacji drzew. Mieszkańcy uważają, że tego typu prace powinny być nagłaśniane przez UM, a prace zorganizowane tak,  aby mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z przyczynami i potrzebami wycinek. Działania takie powinny być transparentne i szeroko nagłaśniane. Takie postępowanie urzędu pozwoli uniknąć protestów i frustracji mieszkańców, których pomija się w wielu ważnych kwestiach związanych z miastem.

Nikt nie kwestionuje konieczności przeglądu parków pod względem bezpieczeństwa, jest to cenna inicjatywa  natomiast sposób załatwiania tego przez magistrat – informowanie wyłącznie na BIP pomimo, że prezydent dysponuje własną gazetą, radiem oraz mediami społecznościowymi każe sądzić, że takie działania są specjalnie zatajane, bo wciąż mieszkańcy nie są uznani przez prezydenta za partnerów do współpracy.
Wnosimy o przesunięcie terminu procedowania tej uchwały o miesiąc, a prezydenta wzywamy do zorganizowania wizji w terenie dla zainteresowanych mieszkańców wraz z osobą, która robiła przegląd drzew terenie. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć o stanie drzew w parku jak i o planowanych przez urząd działaniach na jego terenie.

Inicjatywa mieszkańców na rzecz PARKU BRANIBORSKIEGO


Park Braniborski arkusz zadrzewienia + mapy do pobrania:

Link do porządku obrad oraz projektu uchwał XLI sesja Rady Miasta Zielona Góra

uzgodnienia działań ochronnych wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody – druk nr 718

https://bip.zielonagora.pl/9/19326/XLI_sesja_Rady_Miasta_Zielona_Gora/

Protokół z sesji XLI sesji Rady Miasta

https://bip.zielonagora.pl/system/obj/71366_041_sesja_2021__Protokol_MW.pdf

Interpelacja w sprawie usunięcia uschniętych drzew

Interpelacja nr 61/DJL/2021

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/10/61-DJL-2021.pdf

Odpowiedź na Interpelację nr 61/DJL/2021

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/11/DOBR_0003_90_2021_LegutowskiD_odp.pdf

Ponaglenie do Interpelacji nr 61/DJL/2021

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/11/Ponaglenie-61-DJL-2021.pdf

Odpowiedź na ponaglenie do Interpelacji nr 61/DJL/2021

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/11/DOBR_0003_90_2021_LegutowskiD_ponaglenie_odp.pdf

Ponaglenie nr 2 do Interpelacji nr 61/DJL/2021