Interpelacje i zapytania radnych wraz z udzielonymi odpowiedziami.

W bieżącej kadencji Rady Miasta złożyłem interpelacja, na które uzyskałem odpowiedzi. Kilka zasygnalizowanych przeze mnie spraw zostało wyjaśnionych, inne nabierają dopiero swojego biegu. Poniżej lista złożonych interpelacji wraz z krótkim opisem:

Wszystkie złożone interpelacje oraz zapytania radnych wraz z odpowiedziami dostępne są pod adresem BIP Rada Miasta Zielona Góra: http://bip.zielonagora.pl/485/Interpelacje_radnych_wraz_z_udzielonymi_odpowiedziami/

Skarga do Wojewody Lubuskiego na działalność RM

Skarga w zakresie organizacji sesji oraz transmitowania i utrwalania obrad

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydatki na obsługę prawną Urzędu Miasta

….

Interpelacja 36/DJL/2020

Budżety radnych

Interpelacja 35/DJL/2020

Naliczanie dodatkowych opłat dla inwestorów

Interpelacja 34/DJL/2020

Finansowanie mediów i wydawnictw Urzędu Miasta

Interpelacja 33/DJL/2020

Interpelacja w sprawie finansowania mediów z pieniędzy zielonogórskich podatników

Interpelacja 32/DJL/2020

Interpelacja w sprawie zalewania posesji przy ul. Domeyki

Interpelacja 31/DJL/2020

Prośba mieszkańców o budowy dróg i oświetlenie na osiedlu Boczna Enklawa w Jędrzychowie oraz sprawa problemu zalewania osiedla przez wody opadowe

Interpelacja 30/DJL/2020

Prośba mieszkańców ul. Mokrej na Jędrzychowie o interwencję w sprawie stałego zalewania ich posesji przez ciek wodny Dłubnia

Interpelacja 29/DJL/2020

Odprowadzenie wód opadowych zgodnie z uchwałą RM “Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030”

Zapytanie 28/DJL/2020

Zapytanie w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Miasta w spółkach miejskich oraz oświadczeń majątkowych.

Zapytanie 27/DJL/2020

Zapytanie o wydatki na zakup usług promocyjnych miasta Zielona Góra.

Zapytanie 26/DJL/2020

Wnoszę o uruchomienie niezależnego system pomiaru jakości powietrza dla całego miasta w oparciu o rozwiązania już działające w SP8 a także, o jak najszybsze uruchomienie istniejącego już czujnika.

Zapytanie 25/DJL/2020

Wezwanie PM ZG do udzielenia odpowiedzi w trybie wskazanym w ustawie, zgodnie z Art. 24. ust. 6. usg. Stan epidemii w kraju nie zwalnia Prezydenta z odpowiedzi na interpelację w wyznaczonym ustawowym terminie 14 dni.

Zapytanie 24/DJL/2020

Zapytanie w sprawie usług prawnych zlecanych przez Urząd Miasta oraz dotacji w ramach konkursu ofert.

Zapytanie 23/DJL/2020

Zapytanie w sprawie zabezpieczenia miasta Zielona Góra w wodę

Zapytanie 22/DJL/2020

Zapytanie dotyczy obniżki czynszu dla przedsiębiorców do stawki 1 zł oraz zwiększonych wydatków Urzędu Miasta na obsługę prawną o 1.000.000,-zł.

Odpowiedź Prezydenta miasta Zielona Góra na wszystkie złożone zapytania ODROCZONA do końca pandemii w kraju – treść poniżej:

Zapytanie 21/DJL/2020

Zapytanie dotyczące listu mieszkańca w sprawie parkingu przy Estradzie

Interpelacja 20/DJL/2020

Wnoszę o rozpatrzenia interpelacji mieszkańców Osiedla Bajkowego w Zielonej Górze, zgłoszonych w dniu 1.02.2020 r. do Pana Janusza Kubickiego Prezydenta Miasta Zielona Góra, dotyczy:

Decyzji nr 967/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Niżej podpisani mieszkańcy ulicy Królewny Śnieżki w Zielonej Górze uczestniczący w zebraniu w dniu 0l.02.2020 r. na podstawie przepisu art.154 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wnoszą o:

uchylenie decyzji nr 967/2019 r. z dnia 30.12.2019 r. na mocy której, strona nabyła prawo, ponieważ z uwagi na naruszenie obowiązku regulacji Uchwały Rady Miasta z dnia 28.05.1998 r. Nr LⅢ/933/98 zaskarżona decyzja jest niezgodna z prawem miejscowym i zagraża istotnemu interesowi społecznemu mieszkańców opisanemu w uzasadnieniu protestu.

Interpelacja 19/DJL/2020

Wnoszę o rozpatrzenia interpelacji mieszkańców Osiedla Bajkowego w Zielonej Górze, zgłoszonych w dniu 12.11.2019 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Zielona Góra:

  1. spowodowanie anulowania decyzji zezwalającej na dojazd przez naszą ulicę Królewny Śnieżki do działek numer 17/4 i 17/15 i przyległych.
  2. podjecie uchwały przez Rade Miasta Zielona Góra uznającą ul. Królewny Śnieżki jako ulicę zamkniętą bez możliwości wjazdu i wyjazdu dla mieszka nowo powstających budynków z działek w/w.
  3. sprawdzenie prawidłowości odbioru wykonania zmiany nawierzchni na ul. Królewny Śnieżki (w ramach Budżetu Obywatelskiego, koszt ponad 400 tys. zł.)
  4. spowodowanie wykonania kanalizacji deszczowej zgodnie z pismem z dnia 22.07.2019 (W zał.)

Interpelacja 18/DJL/2019

Wnoszę o wyjaśnienie przyczyn okrojenia przez Prezydenta Miasta zadania przeznaczonego do realizacji w ramach Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego nr 34 pt. “Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Kąpielowej” oraz o przywrócenie pierwotnego zakresu zadania określonego we wniosku i przeznaczonego do realizacji na rok 2020

Zapytanie 17/DJL/2019

Prośba o interwencję w sprawie stawu w Zielona Góra-Łężyca

Zapytanie 16/DJL/2019

Zapytanie w sprawie imprez organizowanych w CRS w 2018 i 2029 roku.

Zapytanie 15/DJL/2019

Zapytanie w sprawie informacji niezbędnej do określenia podstawy wyliczenia do podatku od nieruchomości.

Interpelacja 14/DJL/2019

Interpelacja w sprawie odwodnienie ul. Kąpielowej oraz budowy miejsc parkingowych przy SP8 na Jędrzychowie.

Zapytanie 13/DJL/2019

Zapytanie dotyczy wprowadzenia podatku od deszczu oraz uruchomienia programu promowania zbieranie deszczówki przez gospodarstwa domowe tzw. “beczka+”

Interpelacja 12/DJL/2019

Interpelacja dotyczy odmowy udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1

Interpelacja 11/DJL/2019

Interpelacja dotyczy uspokojenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 283.

Realizacja zadania w 2020 roku, wydatki majątkowe miasta poz. 14. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 283 na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Budowlanej. RKB 60015, łączne nakłady finansowe 200 000 zł link: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2019/11/Druk-nr-0327.pdf

Interpelacja 1/DJL/2018

W miesiącu marcu złożyłem interpelację, gdzie wnioskuję o budowę dróg na osiedlu Jędrzychów. Wniosek dotyczył ul. Arctowskiego oraz ul. Domeyki.

Interpelacja 10/DJL/2018

Dokument interpelacji dotyczy dostosowania pobocza ul. Zbożowej do ruchu pieszego.

Interpelacja 9/DJL/2018

Interpelacja dotyczyła udrożnienia odpływu cieku Dłubnia Zachodnia. W wyniku wstępnych oględzin stwierdzono zatkanie odpływu na wjazdach do posesji wzdłuż ul. Kąpielowej. Sprawa została przekazana zainteresowanym stroną.

59037_DOBR_0003.33.2019_D.Legutowski

59297_DOBR_0003.33.2019_OdpowiedzPM

Interpelacja 8/DJL/2018

W związku z znacznym zanieczyszczeniem powietrza w okolicach Szkoły Podstawowej nr 8 na Jędrzychowie złożyłem interpelację z prośbą o pomoc miasta w eliminacji przyczyn powstawania zanieczyszczeń oraz o zamontowanie sensora do pomiaru jakości powietrza. W treści odpowiedzi uzyskałem informację, że trwa nabór wniosków do programu zmiany systemu grzewczego na nisko emisyjny oraz działa program WFOŚiGW „czyste powietrze”. Miasto testuje również czujniki jakości powietrza kilku firm.

59036_DOBR_0003.32.2019_DLegutowski

59296_DOBR_0003.32.2019_OpowiedzPM

Zadanie w realizacji z funduszu radnych, montaż czujnika na SP8 Jędrzychów ul. Kąpielowa 7, Zielona Góra.

Interpelacja 7/DJL/2018

W interpelacji złożyłem wniosek o przeznaczenie terenu obok cmentarza przy ul. Kąpielowej pod boisko wielofunkcyjne. Wciąż rozrastające się osiedle nie ma żadnego terenu o takiej funkcji. Boisko mogłoby być wykorzystywane również przez pobliską szkołę SP8. Odpowiedź na ten wniosek wskazuje na inny aktualnie realizowany teren przy ul. Rezedowej. Jednak funkcja osiedlowego boiska do uprawiania sportu czy gry w piłkę nożną w dalszym ciągu nie będzie we wskazanej lokalizacji realizowana.

58269_DOBR_0003_8_2018

58270_DOBR_0003_8_2018.odpPM

Zadanie jest realizowane w ramach BO 2020. Więcej na stronie: https://www.facebook.com/BoiskoJedrzychow

Interpelacja 6/DJL/2018

Jedną z najważniejszych spraw do załatwienia na osiedlu Jędrzychów jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 8. W treści interpelacji zaproponowałem rozbudowę szkoły polegającą na dobudowanie nowego skrzydła na sąsiedniej działce. W odpowiedzi uzyskałem informację, że planowana jest rozbudowa polegająca na dobudowaniu kolejne kondygnacji, która ma zapewnić potrzeby osiedla.

58267_DOBR_0003_7_2018

58268_DOBR_0003_7_2018.odpPM

Interpelacja 5/DJL/2018

Interpelacja jest wnioskiem o powołanie specjalnej komisji weryfikacyjnej do oceny złożonych projektów budowlanych z Budżetów Obywatelskich pod względem zastosowanych materiałów i technologii budowlanych. Zadaniem komisji ma być korekta złożonych przez mieszkańców wniosków na etapie ich zgłoszenia. Pozwoli to na właściwy doboru materiałów budowlanych i uchroni przed błędami wykonawczymi oraz przekroczeniem planowanego budżetu. Odpowiedź na interpelacje jest nie na temat.

58265_DOBR_0003_6_2018

58266_DOBR_0003_6_2018.odpPM

Interpelacja 4/DJL/2018

Interpelacja dotyczy dofinansowania projektów inwestycyjnych zadań z
Budżetów Obywatelskich, które przekraczają zaplanowany budżet. Uzyskana odpowiedź wyklucza dodatkowe wsparcie takich zadań. Po analizie dotychczas zrealizowanych zadań w ramach Budżetów Obywatelskich praktyka ta nie zawsze jest stosowana. Szczegółowe informacje można odnaleźć w BIP ZG w odpowiedzi na zapytania innych radnych.

58263_DOBR_0003_5_2018

58264_DOBR_0003_5_2018.odpPM

Interpelacja 2/DJL/2018, 3/DJL/2018

Jedna z pierwszych złożonych przeze mnie interpelacji dotyczyła spraw związanych z drogami na Jędrzychowie. W chwili obecnej trwają pracę projektowe budowy nowej drogi z
Budżetu Obywatelskiego 2019, ul. Jaśminowa i Kalinowa. Trwa też przekładanie błędnie wykonanego wodociągu.

58278_DOBR_0003_3_2018

58260_DOBR_0003_3_2018.odpPM

58261_DOBR_0003_4_2018

58262_DOBR_0003_4_2018.odpPM