Od 1 stycznia 2023 r. weszła w życie Uchwała nr XLVI/733/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała wprowadza w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra ograniczenia, mające na celu poprawę jakości powietrza.

Uchwała obejmuje: mieszkańców, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty i samorządy lokalne, jeśli eksploatują instalacje na paliwo stałe, w szczególności kotły, jeżeli:

 1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kotły do c.o.);
 2. wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła (np. piec kaflowy, kuchnia węglowa, koza)
 3. wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika (np. kominek z płaszczem wodnym, kuchnia węglowa z podkową).

Od 1 stycznia 2023 r. można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu. Sankcje za nieprzestrzeganie zapisów Uchwały antysmogowej:

Kara grzywny do 5000 zł (na podst. art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Działania kontrolne

Kontrole mogą być przeprowadzane przez odpowiednie służby (straż miejska, Policja, uprawnieni pracownicy miasta), które posiadają uprawnienia do sprawdzania dokumentacji technicznej instalacji grzewczych, certyfikatów użytkowanych urządzeń, czy instrukcji użytkowania pod kątem spełnienia minimalnych wymogów wynikających z uchwały, a także, w uzasadnionych przypadkach, pobierać próbki popiołu i paliwa, celem sprawdzenia stosowania zapisów uchwały antysmogowej. Ponadto kontrola pod kątem rodzaju stosowanego paliwa odbywać się może na podstawie udostępnionego przez mieszkańca, dowodu zakupu paliwa…

Ponadto istotne jest, aby władze miasta udostępniły mieszkańcom numer telefonu i/lub formularz internetowy do zgłaszania wszelkich przypadków naruszeń dotyczących ochrony powietrza wraz z podaniem dokładnej listy zakazów, sposobów rozpoznania ich naruszania (w celu ograniczenia liczby fałszywych alarmów) oraz minimalnych informacji, potrzebnych jednostce do podjęcia interwencji.

OBOWIĄZKI PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

Obowiązki w ramach realizacji Programu ochrony powietrza to:

 1. obniżenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez system zachęt do ich likwidacji lub wymiany na niskoemisyjne, w szczególności na obszarach przekroczeń standardów imisyjnych;
 2. likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności publicznej należących do mienia miasta;
 3. kontrola gospodarstw domowych w zakresie zakazu spalania odpadów oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej;
 4. działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje);
 5. uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (np. preferowania w nowobudowanych budynkach ogrzewania z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł ciepła, zakup środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin);
 6. uwzględnianie w nowotworzonych lub aktualizowanych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników bez emisyjnych lub niskoemisyjnych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów);
 7. kompleksowe uwzględnianie w strategicznych dokumentach miasta zagadnień ochrony powietrza, w tym w zakresie benzo(a)pirenu;
 8. przedkładanie do 30 kwietnia, Zarządowi Województwa Lubuskiego sprawozdań z realizacji działań ujętych w niniejszym Programie.

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza

Prowadzenie odpowiedniej polityki ochrony środowiska powinno być realizowane nie tylko przez uprawnione do tego organy, ale także poprzez włączenie się społeczności lokalnych. W zakresie realizowanego Programu istotne będą działania związane z edukacją w zakresie informowania mieszkańców o szkodliwości spalania paliw o niskiej jakości oraz odpadów w kotłach domowych, a także o przepisach związanych z wprowadzanymi zakazami na terenie strefy.

Linki

1. Uchwała nr XLVI/733/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Zielona Góra ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2018/1511/oryginal/akt.pdf

2. UCHWAŁA NR XXII/324/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych:

http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2020/2123/oryginal/akt.pdf

2.1. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra wraz z planem działań krótkoterminowych. Załącznik do uchwały Nr LVII/886/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 października 2023 r.:

https://bip.lubuskie.pl/system/obj/58667_uchwala_nr_LVII-886-23_z_dnia_9_pazdziernika_2023_r._-_strefa_miasto_Zielona_Gora.pdf

Działania edukacyjne Radnych

Czujnik smogu wraz z ekranem informacyjnym – SP8 Jędrzychów