W ramach przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I” Spółka „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. planuje zrealizować dwa zadania, które mają na celu ochronę osiedla mieszkaniowego dzielnicy Jędrzychów przed okresowymi podtopieniami spowodowanymi wylewaniami w czasie dużych opadów przez ciek Dłubnia. Są to:

1. Zagospodarowanie wód cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego,

2. Uporządkowanie kanalizacji deszczowej w ulicach Nowojędrzychowskiej i Makowej wraz z budową stawu parkowego na cieku Dłubnia przy ulicy Makowej.

Zwłaszcza zadanie pierwsze, które będzie polegało na budowie budowli spustowo-przelewowej oraz zapory na cieku Dłubnia wpłynie istotnie na ograniczenie wylewań na ul. Mokrej, Budowlanej i Kąpielowej. Projektowane budowle mają za zadanie wytworzyć retencję wód opadowych i roztopowych w naturalnej niecce – dolinie rzeki Dłubni, na długości około 150 m, usytuowanej pomiędzy ul. Botaniczną i nasypem drogowym przy ulicy Zawiszy Czarnego. Inwestycja ta umożliwi okresowe przetrzymanie wód opadowych (budowla pozwoli spiętrzyć wodę w zbiorniku na wysokość do 3,54÷3,81 m) i spowoduje, że wody te w dalszym biegu cieku w sposób kontrolowany prowadzone będą przez osiedle Jędrzychów.

Zadanie drugie, które będzie polegało na m.in. na budowie stawu parkowego wraz z budowlą spustowo – przelewową (piętrzącą) na cieku Dłubnia przy skrzyżowaniu ulic: Makowej i Jędrzychowskiej ograniczy wylewy z cieku w dolnej części jego biegu. Zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu rozpoczęcie tych zadań nastąpi w III kwartale 2021 r, natomiast zakończenie prac planowane jest do końca 2023 roku.

Projekt realizowany jest ze środków unijnych. Wartość ww. zadań wynosi:

Zadanie 1 – 1,1 mln PLN brutto (środki unijne – 0,9 mln; środki własne – 0,2 mln)

Zadanie 2 – 2,6 mln PLN brutto (środki unijne – 2,1 mln; środki własne – 0,5 mln)

Więcej 👇

https://www.zwik.zgora.pl/przetargi/PlikidoPobrania/OPZDlubnia/