Zaopatrzenie miasta w wodę oraz modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Odpowiedź na INTERPELACJĘ nr 83/DJL/2022

Pytania:

1. W punkcie „Realizacja uchwał rady miasta” Raportu o stanie miasta za rok 2021 brak informacji o realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”: jakie zadania, które miały być wykonane lub rozpoczęte w roku 2021 – nie zostały w tymże roku rozpoczęte lub wykonane?

2. Czy wszystkie zadania z poprzedniego Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021” zostały wykonane? Jeśli nie, to które nie zostały wykonane?

3. Na jakim etapie wykonania znajduje się zadanie nr 15 planu na lata 2021-2024: Magistrala wodociągowa pod Odrą? w roku 2021 planowano wydać na ten cel 30 000 PLN – co za te pieniądze wykonano?

Link: https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/339/

Wcześniejsze zapytania w sprawie wody