Budowy dróg i oświetlenia na osiedlu Boczna Enklawa w Jędrzychowie oraz problemu zalewania osiedla przez wody opadowe

Mieszkańcy osiedla Boczna Enklawa przy ul. Bocznej i Zielnej na Jędrzychowie zwracają się z uprzejmą prośbą o wybudowanie drogi dojazdowej do osiedla, wykonanie oświetlenia oraz odwodnień, a także wybudowanie drogi wewnętrznej przy ul. Zielnej (działka 47/6). Osiedle obejmuje 13 budynków, w których mieszka ok 52 rodzin. Do osiedla dochodzi tylko jedna droga prowadząca od ul. Bocznej. Przy tak gęstym zaludnieniu jest to niewystarczające. Duże natężenie ruchu samochodowego i pieszego sprawia wiele utrudnień w codziennym życiu mieszkańców. Ponadto brak chodników stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, dla których jest to jedyna droga do szkoły.

Ulica Zielna, jako droga wewnętrzna, do dziś nie została ukończona. Wjazd pojazdów oraz dojście mieszkańców do własnych posesji jest znacznie utrudnione ze względu na dużą ilość samochodów oraz brak parkingów. Duże pojazdy ciężarowe, w tym śmieciarki, paraliżują ruch na drodze.

Kolejnym problem jest nieuregulowana kwestia wód opadowy. Każdy większy deszcz powoduje zalewanie drogi i kolejne utrudnienia w ruchu. Brak kanalizacji deszczowej powoduje, że woda rozlewa się po drogach. Mieszkańcy osiedla Boczna Enklawa zwracają się z prośbą o interwencję w tej sprawie. Proszą, aby miasto podjęło działania, które w przyszłości zabezpieczyłoby ich domy i działki przed zalewaniem.

Po raz kolejny należy zwrócić uwagę, że problemy mieszkańców wiążą się z decyzjami Miasta, które wydało szereg pozwoleń na budowę nowych osiedli i domów jednorodzinnych w obszarze zalewowym cieku Dłubnia, co znacznie ograniczyło powierzchnię odparowywania wody oraz pogorszyło współczynnik spływu powierzchniowego dla tych terenów.

W zeszłym roku Rada Miasta Zielona Góra przyjęła do realizacji uchwałę „Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030”. Pragnę przypomnieć, iż uchwała nr V.88.2019 w dniu 26-02-2019r. została przegłosowana ilością 17 głosów (2 wstrzymujących się, 6 obecnych niegłosujący) i powinna być wdrożona w życie, za co odpowiedzialny jest Prezydenta Miasta Zielona Góra.

Link: https://bip.zielonagora.pl/akty/1/11013/w_sprawie_przyjecia__E2_80_9EPlanu_adaptacji_do_zmian_klimatu_Miasta_Zielona_Gora_do_roku_2030_E2_80_9D/

W załączniku do uchwały nr V.88.2019 w dziale 7. Działania Adaptacyjne wymieniono Cel strategiczny 4. Zwiększenie odporności miasta na ekstremalne zjawiska hydrologiczne (opady nawalne, powodzie/podtopienia i susza) oraz anemometryczne (silny wiatr) i wyładowania atmosferyczne, który powinien być wdrożony już w tym roku. Poniżej wymieniam punkty, które zobowiązują miasto m.in. do uregulowania cieków wodnych:

  • Działanie 4.1. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta.
  • Działanie 4.2. Budowa systemu zieleni miejskiej i wód (zielono-błękitnej infrastruktury) z wykorzystaniem zasobów naturalnych (działanie ciągłe).
  • Działanie 4.6. Zachowanie i rewaloryzacja cieków i zbiorników wodnych jako elementów kompleksowej zielono-błękitnej infrastruktury służącej odprowadzaniu, oczyszczaniu i retencji (powierzchniowej lub podziemnej) nadmiaru wód deszczowych i roztopowych z otaczających terenów (dotyczy między innymi Dłubni).
  • Działanie 4.11. Budowa systemu monitoringu opadów atmosferycznych w poszczególnych zlewniach miasta, (wykonanie systemu teleinformatycznego do roku 2025).

W związku z nasileniem się gwałtownych zjawisk pogodowych, wymagana jest pilna interwencja władz miasta w celu zabezpieczenia przepływu cieku Dłubnia w całym jego przebiegu. Przy obfitych opadach deszczu, brak kanalizacji deszczowej oraz zaniedbania w konserwacji przydrożnych i melioracyjnych rowów oraz przepustów wodnych, będzie powodować kolejne problemy z zalewaniem ulic i posesji.

Odpowiedź Pana Prezydenta

W dniu 22-12-2020r. został przeze mnie złożony wniosek z propozycją zmiany do Budżetu Miasta na rok 2021 o następującej treści:

„Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Bocznej na Jędrzychowie, dojazd do osiedla Boczna Enklawa” – kwota 200 000zł.

Wynik głosowania:

Więcej we wpisie poniżej:

Interpelacja

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/71/

Planowane inwestycje ZWIK

http://www.zwik.zgora.pl/przetargi/PlikidoPobrania/Deszczowka1/KONTRAKT%20III/