W miesiącu wrześniu br. złożyłem interpelację dotyczącą finansowania mediów przez Urząd Miasta Zielona Góra. Chciałem się dowiedzieć jakie media, portale internetowe i społecznościowe prowadzi lub finansuje Urząd Miasta Zielona Góra?

Interpelacja nr 33/DJL/2020 pytania oraz odpowiedzi Pana Prezydenta

1. Pytanie dotyczące zatrudniania urzędników miejskich w innych firmach, stowarzyszeniach oraz w lokalnych mediach.

Odpowiedź:

Ustawa o pracownikach samorządowych nie nałożyła na pracownika obowiązku posiadania zgody pracodawcy na dodatkowe zatrudnienie. Zgodnie z art.30 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności z związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność…

2. Pytanie o aktualny regulamin pracy UM.

Odpowiedź:

Link: https://bip.zielonagora.pl/system/obj/39692_0006-2015-K.pdf

3. Czy pracownicy UM są lub byli zatrudniani w „Łączniku Zielonogórskim”? Poprosiłem o przesłanie listy wszystkich osób pracujących w tygodniku, a także wykaz kosztów związanych z zatrudnieniem dziennikarzy.

Odpowiedź:

Łącznik Zielonogórski to informator samorządowy prowadzony przez pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra.

4. Kto z pracowników UM ZG pracuje obecnie w mediach lokalnych w tym w portalu internetowym „wzg.net.pl” Czy miasto finansuje ten portal oraz stronę na FB „Wiadomości ZG”?

Odpowiedź:

Pracownicy UM nie pracują dla portalu www.wzg.pl. Miasto Zielona Góra nie finansuje portalu.

7. Jakie portale internetowe i społecznościowe prowadzi lub finansuje Urząd Miasta Zielona Góra? Proszę o wymienienie ich z podaniem dokładnych nazw.

Odpowiedź:

Pracownicy Urzędu Miasta Zielona Góra prowadzą oficjalny profil miasta w mediach społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Instagram.

9. Jakie środki finansowe z budżetu miasta Zielona Góra corocznie są przekazywane na media związane z UZ, np. radio „Index” czy portal „wZielonej.pl”? Proszę o wykaz tych kwot w ujęciu rocznym począwszy od 2015 roku.

Odpowiedź:

Wszystkie umowy znajdują się w rejestrze umów opublikowanych w Biuletynie informacji Publicznej w Zielonej Górze.

Ponieważ na zadane przeze mnie pytania nie uzyskałem wyczerpujących odpowiedzi dlatego złożyłem kolejną interpelację.

Interpelacja nr 34/DJL/2020 pytania oraz odpowiedzi Pana Prezydenta

1. Pytania dotyczące „Łącznika Zielonogórskiego”:

a) Jakie są całkowite koszty produkcji „Łącznika Zielonogórskiego” za 2018 oraz 2019 rok? Proszę o podanie łącznych nakładów poniesionych na: druk, kolportaż, wynagrodzenia dziennikarzy, zlecenia zewnętrzne (w tym zawarte z podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami fizycznymi), itd.

Odpowiedź:

Wszystkie informacje dot. składu, opracowania graficznego, wydruku i dystrybucji Łącznika Zielonogórskiego za lata 2018 oraz 2019 znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra https://bip.zielonagora.pl

b) Proszę o przesłanie listy wszystkich osób oraz podmiotów tworzących ten tygodnik.

Odpowiedź:

Informator samorządowy tworzony jest przez pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra.

c) Proszę o wskazanie osób, które w obowiązkach służbowych mają pisanie tekstów, przygotowywanie materiałów graficznych i zdjęć?

Odpowiedź:

Informator tworzą głównie pracownicy Biura Analiz i Rozwoju. W informatorze wykorzystywane są też informacje wytwarzane przez inne Departamenty i Biura.

d) Proszę o wskazanie listy podmiotów zewnętrznych realizujących zlecenia dla tego tygodnika.
e) Proszę o podanie adresu siedziby redakcji „Łącznika Zielonogórskiego” a także o odpowiedź, kto jest właścicielem tego obiektu oraz ile osób zatrudnia biuro redakcji?

Odpowiedź:

Siedziba redakcji oraz siedziba Biura Analiz i Rozwoju – Aleja Niepodległości 13 65-048 Zielona Góra.

2. Pytania dotyczące wzg.net.pl.

a) Proszę o wyjaśnienie błędu, który pojawił się w punkcie 4. Państwa odpowiedzi na moją interpelacje, mianowicie wymieniono nazwę nie istniejącego portalu www.wzg.pl
b) Proszę również o informację, czy portal wzg.net.pl zatrudnia w jakiejkolwiek formie zatrudnienia (umowy stałe, zlecenia itd.) pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra lub radnych Rady Miasta Zielona Góra?

Odpowiedź:

Pracownicy Urzędu Miasta Zielona Góra nie pracują dla portalu www.wzg.net.pl, a miasto Zielona Góra nie finansuje portalu.

3. Pytania dotyczące finansowania mediów związanych z Uniwersytetem Zielonogórskim:

a) Jakie są środki finansowe z budżetu miasta Zielona Góra są corocznie przekazywane mediom związanym z Uniwersytetem Zielonogórskim, takim jak radio „Index” czy portal „wZielonej.pl”?
b) Proszę o dokładne wyjaśnienie w jaki sposób odbywają się przepływy środków finansowych? Czy rozliczenia odbywają się bezpośrednio, czy też są przekazywane za pośrednictwem innych podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji lub osób fizycznych?
c) Proszę o całkowity wykaz wszystkich przekazywanych na te media kwot w ujęciu rocznym za okres od 2015 roku do 2019r.
d) Proszę o wskazanie poszczególnych pozycji w rejestrze umów za każdy rok (od 2015r. do 2019r.) oraz przesłanie pliku na w formacie arkusza kalkulacyjnego na adres poczty elektronicznej radny@legutowski.pl.

Odpowiedź:

Wszystkie umowy dot. współpracy Urzędu Miasta Zielona Góra z Uniwersytetem Zielonogórskim znajdują się w rejestrze umów opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Linki do złożonych przeze mnie interpelacji:

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/97/

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/110/

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługa promocyjna polegająca na składzie, opracowaniu graficznym, wydruku i dystrybucji tygodnika Łącznik Zielonogórski. (koszt 848316.66zł):

https://bip.zielonagora.pl/system/obj/63581_ogl._o_udzieleniu_zamowienia-_Lacznik.pdf

Regulamin pracy UM.

https://bip.zielonagora.pl/system/obj/39692_0006-2015-K.pdf

Rejestr umów:

Na wiele składanych przeze mnie pytań uzyskałem odpowiedź, że wszystkie informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra. Wyszukiwanie informacji w rejestrze, który liczy ponad 230 stron i 2296 pozycji jest zadaniem naprawdę trudnym. Tym bardziej, że nie wiemy na kogo te umowy zostały zawarte. Ale może o to chodzi?

https://bip.zielonagora.pl/506/Rejestry_umow/

Pytania bez odpowiedzi

Jakie są całkowite koszty produkcji Łącznika Zielonogórskiego? Kto w obowiązkach służbowych ma pisanie tekstów, przygotowanie materiałów graficznych i zdjęć? Jakie podmioty zewnętrzne realizują zlecenia dla tego tygodnika? Kto tam jest zatrudniony? Czy w rozliczeniach i przepływach finansowych znajdują się inne podmioty gospodarcze, stowarzyszenia lub fundacje? Kto jest właścicielem siedziby oraz ile osób zatrudnia biuro redakcji? W jaki sposób są finansowane media związane z Uniwersytetem Zielonogórskim? Jakie są środki finansowe z budżetu miasta są corocznie przekazywane mediom związanym z Uniwersytetem Zielonogórskim? Jakie są dokładne nazwy profili społecznościowych prowadzonych przez Urząd Miasta?

Skan interpelacji oraz odpowiedzi

Więcej złożonych przeze nie interpelacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://legutowski.pl/interpelacje-i-zapytania/

Moja aktywność: https://legutowski.pl/blog/