Stan techniczny remontowanego wiaduktu w ciągu ul. Zjednoczenia

INTERPELACJA nr 86/DJL/2022

1. Wykonywanie okresowych przeglądów i inspekcji dróg oraz obiektów mostowych to jedno z najważniejszych zadań związanych z zarządzaniem drogami i mostami. Informacje uzyskane w ramach tych działań powinny stanowić punkt wyjścia do podejmowania wszelkich decyzji związanych z bieżącym utrzymaniem, jak i planowanymi remontami dróg i mostów. Dla takiego obiektu powinna być prowadzona KOB (książka obiektu budowlanego – w tym wypadku – mostowego).

a) Gdzie znajduje się książka tego obiektu? To w niej umieszcza się wpisy lub protokoły z dokonanych przeglądów.

b) Kto dokonywał przeglądów tego wiaduktu – z imienia i nazwiska oraz funkcji? Czy miał odpowiednie ku temu uprawnienia?

c) Roboty na tym obiekcie zostały przerwane czy zakończone? Czy będzie prowadziła je ta sama firma? Zakres robót zmieni się znacząco – czy będzie nowy przetarg?

d) Kiedy miała miejsce ostatnia kontrola okresowa i rozszerzona (5 letniego) stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu ul. Zjednoczenia? Spełnienie wymagań okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1,2 i ust. 1a ustawy [ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane]

e) Jaką średnią wartość oceny stanu obiektu oraz stanu całego obiektu uzyskał w protokole okresowej kontroli wiadukt w ciągu ul. Zjednoczenia?

f) Czy protokół z kontroli okresowej wskazywał na wykonanie dodatkowej inspekcji szczegółowej lub ekspertyzy? Czy wskazywano na zagrożenie katastrofą budowlana? Jakie wymieniono ograniczenia w przydatności obiektu do użytkowania?

2. W opisie projektu budowlanego z 2020 roku (załącznik do SWZ w dokumentacji przetargowej) w punkcie Rozwiązania konstrukcyjne, Podpory mostu wskazano, że: „W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację oraz wcześniejsze przeglądy i oceny stanu technicznego można stwierdzić że podpory wykazują uszkodzenia, które na dzień dzisiejszy ograniczają dotychczasową eksploatacje obiektu.”

a) Jakie działania zostały podjęte w celu ograniczenia dotychczasowej eksploatacji obiektu?

b) Dlaczego dodatkowa ekspertyza stanu technicznego wiaduktu nie została sporządzona przed rozpoczęciem postępowania przetargowego?

Link do dokumentu:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2022/09/86-DJL-2022.pdf

Odpowiedź Pana Prezydenta na interpelację
Odpowiedź Pana Prezydenta na interpelację strona 2

Link do pobrania dokumentu:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2022/10/DOBR_0003_57_2022_LegutowskiD_odp.pdf


Przetarg na remont wiaduktu w ciągu ul. Zjednoczenia

Odpowiedz Pana Prezydenta na interpelacja nr 81/DJL/2022.

Pytania:

1. Czy przetarg na remont wiaduktu w ciągu ul. Zjednoczenia przygotowano z należytą starannością?

2. Czy Urzędowi Miasta jako zamawiającemu był znany rzeczywisty stan techniczny tegoż wiaduktu?

3. Dlaczego ekspertyza stanu technicznego wiaduktu nie została sporządzona przed rozpoczęciem postępowania przetargowego?

Dokument do pobrania:

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/337/

Kategorie: Interpelacje