Poniżej zamieszczam dokumenty dotyczące sprawy wybuchu odpadów niebezpiecznych w zielonogórskim Przylepie.

Postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał Prezydenta Miasta Zielona Góra jako właściwy organ do natychmiastowego usunięcia odpadów. Do dzisiaj wyrok NSA (Sygn. akt II OW 163/19 z dnia 10 marca 2020 roku) nie został wykonany.

Lista pytań złożonych do Prezydenta Miasta Zielona Góra – PYTANIE nr 100/DJL/2023 z dnia 16.03.2023r.

Co ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów Mięsnych w Przylepie?

  1. Co ze składowiskiem odpadów niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów Mięsnych w Przylepie?
  2. Jak zostały wykorzystane środki przeznaczone na ten cel w budżecie Miasta na rok 2019, 2020, 2021, 2022?
  3. Jakie środki zostaną wydane na ten cel w 2023 roku?

Odpowiedź na interpelację

Uwagi oraz nieścisłości zawarte w odpowiedzi

  1. W obszarze składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie, mimo zapewnień Prezydenta, już od pewnego czasu – co najmniej od kilku miesięcy – nie prowadzono ciągłego monitoringu wizyjnego, mimo że tego rodzaju składowiska były do tego zobowiązane.
  2. Mimo moich licznych zapytań, wniosków i interpelacji, Prezydent nie udostępnił „Instrukcji postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w składowisku odpadów niebezpiecznych w Zielonej Górze, ul. Przylep-Zakładowa”. W tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał już wyrok, w którym stwierdził bezczynność Prezydenta Miasta Zielona Góra i zobowiązał go do załatwienia wniosku (Sygn. akt. II SAB/Go 129/23 – skan wyroku poniżej).
  3. Do pożaru doszło, co nie powinno mieć miejsca, gdyż Prezydent podejmował jedynie pozorne działania w sprawie przetargów na utylizację chemikaliów. Kwoty zabezpieczone w Budżecie Miasta na przetarg w wysokości 10 mln zł od 2018 roku były zbyt niskie, by skutecznie zlikwidować odpady.
  4. Miasto Zielona Góra w latach 2019-2022 poniosło następujące wydatki związane z odpadami w Przylepie: 2019 rok – 0,00 zł, 2020 rok – 22 190 zł, 2021 rok – 62 900 zł, 2022 rok – 112 263,59 zł. Jest to kwota bardzo niewielka w stosunku do potrzeb oraz zagrożenia, jakie te odpady stanowiły.

Źródło: https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/393/


Decyzja administracyjna Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2023r.

W decyzji administracyjnej z dnia 27 marca 2023 r. możemy przeczytać, czym grozi składowanie odpadów w tym miejscu oraz jakie kroki należało podjąć. Wszystkie zapytane służby jednoznacznie stwierdziły, że konieczne jest natychmiastowe usunięcie odpadów (strona 5).

Decyzją z dnia 22 września 2014 r. (znak: OŚ.6233.32.2014) Starosta Zielonogórski udzielił Awinion Sp. z o.o. z siedzibą w Budzyniu, przy ul. Rynkowej 23, zezwolenia na zbieranie odpadów na działce 765/23 (obecnie 765/96) w Przylepie. Należało również wykonać wyrok sądu z dnia 10 marca 2020 roku, w którym jednoznacznie wskazano, że Prezydent Miasta Zielona Góra jest organem właściwym do natychmiastowego usunięcia odpadów.

Uchwała Rady Miasta w sprawie Nieodpłatnego Przekazania Własności Prywatnej – 2021 Rok

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Zielona Góra, mającej status miejski, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, będącego odrębnym przedmiotem własności od gruntu.

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Zielonej Górze w obrębie 0060 oznaczonej jako działka numer 765/96 położonej przy ul. Przylep-Zakładowa 6, wraz z prawem własności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oraz udziału wynoszącego ½ część w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka numer 765/97 położonej przy ul. Przylep-Zakładowa.

Druk nr 749 do pobrania w załączniku na końcu strony

Ostatecznie właściciel hali nie wyraził zgody na przekazanie nieruchomości na rzecz Miasta Zielona Góra…


Niebezpieczne odpady w zielonogórskim Przylepie. Raport z kontroli NIK

Zgodnie z raportem kontrolerów NIK odpady składowane w Zielonej Górze – wg opinii właściwych inspekcji i organów ochrony środowiska – wymagają niezwłocznego usunięcia ze względu na to, że stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Na terenie Zielonej Góry pozostawały nieusunięte z nieruchomości prywatnej odpady zalegające tam od 2015 r. Decyzja nakazująca usunięcie odpadów wydana na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach nie została wykonana i po bezskutecznej egzekucji, zgodnie z postanowieniem NSA, Miasto w 2020 r. wszczęło postępowanie na podstawie art. 26a w celu usunięcia odpadów w trybie nadzwyczajnym. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych Miasto nie miało wyłonionego wykonawcy tego zadania, pomimo przeprowadzonych łącznie pięciu postępowań, gdyż koszty oferowanych usług (30,9 mln zł wg ostatniego postępowania wszczętego 22 października 2021 r.) znacznie przewyższały kwotę, jaką przewidziano na ten cel w budżecie Miasta.

W raporcie NIK na 40 stronie jest jasno napisane, że Prezydent Miasta Zielona Góra spóźnił się ze złożeniem wniosku do NFOŚ.

„Miasto Zielona Góra w odpowiedzi na wniosek otrzymało informację, że 18 grudnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków w programie priorytetowym Usuwanie porzuconych odpadów”

W dalszej części raportu na 53 stronie napisano, że:

„Miasto nie zaktualizowało zarówno oszacowanej w 2018 r. wartości zamówienia, jak i kwoty łącznych nakładów finansowych zaplanowanych na to zadanie, nie podjęto procedowania zamówienia publicznego w zakresie chociażby częściowego wykonania czynności zmierzających do usunięcia odpadów w granicach posiadanej kwoty w wysokości 10 000 tys. zł.”

Źródło:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,27551,v,artykul_26578.pdf

Postępowania przetargowe w sprawie likwidacji odpadów:

I. Ogłoszono dnia: 2018-08-10

Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej (18.195.300,00 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (10.000.000,00 zł) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

https://bip.zielonagora.pl/zamowienia_publiczne/131/1464/Likwidacja_magazynu_odpadow_niebezpiecznych_w_Przylepie/

II. Ogłoszono dnia: 2018-12-20

Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej (19.872.000,00 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (10.000.000,00 zł) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Dodatkowo informacja jakie środki zostały przeznaczone na ten cel w budżecie Miasta w poszczególnych latach.

https://bip.zielonagora.pl/zamowienia_publiczne/0/1504/Likwidacja_magazynu_odpadow_niebezpiecznych_w_Przylepie/

III. Ogłoszono dnia: 2019-05-16

Postępowanie unieważniono, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu do godz. 10.00 do dnia 27 czerwce 2019 r. nie wpłynęła żadna oferta.

https://bip.zielonagora.pl/zamowienia_publiczne/0/1531/Likwidacja_magazynu_odpadow_niebezpiecznych_w_Przylepie/

IV. Ogłoszono dnia: 2020-10-02

Ceny ofert podlegających ocenie:
1) cena najtańszej oferty: 29.466.492,00 zł;
2) cena najdroższej oferty: 44.241.120,00 zł

Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej (29.466.492,00 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (10.000.000,00 zł) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

https://bip.zielonagora.pl/zamowienia_publiczne/0/1693/Likwidacja_magazynu_odpadow_niebezpiecznych_w_Przylepie/

V. Ogłoszono dnia: 2021-10-22

Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, oferty najkorzystniejszej (30.923.640,00 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (10.000.000,00 zł), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

https://bip.zielonagora.pl/zamowienia_publiczne/0/1796/Likwidacja_magazynu_odpadow_niebezpiecznych_w_Przylepie/

Instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru w zielonogórskim Przylepie

Wreszcie, po ogłoszeniu wyroku sądu i około dwóch miesiącach oczekiwania, dnia 20 lutego 2024 roku otrzymałem instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na składowisku odpadów niebezpiecznych przy ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze. Po pierwszej analizie wydaje się, że nie wszystko zostało należycie przygotowane. Pierwsze kwestie, które budzą wątpliwości, to czy po wybuchu pożaru wszystko zostało przeprowadzone właściwie. Ostateczną ocenę pozostawiam Wam. Poniżej znajduje się wstępny raport. Instrukcję opracowano w październiku 2021 roku.

1. Podczas wizji lokalnej w budynku Nr 1 stwierdzono brak wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe, co skutkuje brakiem odpowiedniej ilości środków gaśniczych.

2. Wyniki badań hydrantów zewnętrznych przeprowadzonych przez ZWiK w grudniu 2020 r. oraz przez prywatną firmę w dniu 6.10.2021r. pokazują, że tylko 1 z 11 hydrantów spełnia wymagania wydajności wody przy odpowiednim ciśnieniu. Istniejąca sieć wodociągowa nie zapewnia wymaganej ilości wody, a hydranty są zbyt daleko rozmieszczone, co uniemożliwia efektywne działanie.

3. Brak opracowanej „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku nr 1.

4. W razie potrzeby ewakuacji, należy rozważyć ogłoszenie ewakuacji I lub II stopnia, w zależności od rozwoju zdarzenia i siły wiatru. Liczba osób do ewakuacji waha się od 634 do około 3 129 osób.

I stopień – w promieniu 500 m od budynku Nr 1, byłe Zakłady Mięsne (634 osoby) oraz zabudowy mieszkalne osiedla Przylep Park

II stopień – w promieniu 2 km od budynku Nr 1, do ewakuacji część mieszkańców: m.Płoty 460 osób, m.Zagórze 15 osób, s.Przylep 2 020 osób, teren Zakładów Mięsnych 634 osób.

Ogółem do ewakuacji II stopnia ok. 3 129 osób

Transportem MZK 1 025 osób

5. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zaleca się stosowanie w obydwu bramach budynku jako podstawowy środek gaśniczy piany oraz sorbentu COMPAKT w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się substancji poza obszar magazynu. Dodatkowo, należy zabezpieczyć otwory kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

6. Zaleca się m.in. podłączenie systemu ochrony wizyjnej budynku do systemu ochrony wizyjnej Miasta Zielona Góra, montaż czujników wzrostu temperatury wewnątrz budynku oraz integrację generowanych odczytów z systemem ochrony wizyjnej. Kolejnym krokiem jest wykarczowanie terenu wokół budynku, jego zmineralizowanie i oczyszczenie z krzewów, gałęzi i suchej trawy. Dodatkowo, sugeruje się zakup 2 000 kg sorbentu COMPAKT oraz 4 elastycznych rękawów napełnianych wodą do uszczelnienia drzwi/bram jako zabezpieczenie przed ewentualnymi działaniami ratowniczymi oraz zapobieżenie tworzeniu się rozlewisk skażonymi substancjami niebezpiecznymi.

Dokumenty źródłowe:

1. Instrukcja do pobrania

2. Ocena zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska

3. Opinia dotycząca ilości zdeponowanych odpadów

4. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie badań na terenie lotniska w Przylepie

5. Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości – Druk nr 749

6. Wynik głosowania w sprawie ww. uchwały – Druk nr 749

6. Postanowienie WSA w sprawie skargi na nieodpłatne przekazania nieruchomości na rzecz gminy

6. Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta Zielona Góra – Wyrok WSA Sygn. akt. II SAB/Go 129/23