Zapytanie o składowisko nielegalnych odpadów w Przylepie i Park Braniborski

Jaki jest stan zaawansowania likwidacji nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie byłych Zakładów Mięsnych w Przylepie ?

Kiedy zostaną usunięte w Parku Braniborskim zinwentaryzowane, obumarłe drzewa, Urząd poniósł koszty na inwentaryzację drzew, w ślad za nią nastąpić miała ich wycinka? Drzewa zakwalifikowane do wycinki to głównie sosny zaatakowane przez korniki, do tego doszły jeszcze wiatrołomy. W Parku przybywa drzew zaatakowanych przez korniki i wkrótce potrzebna będzie kolejna ich inwentaryzacja.

Odpowiedź na interpelację:

Link: https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2022/07/75925_DOBR_0003_29_2022_LegutowskiD_odp.pdf

Opinia dotycząca ilości zdeponowanych odpadów

Niebezpieczne odpady w Przylepie

Na zlecenie Urząd Miasta Zielona Góra firma Eco-Progress z Wrocławia wydała opinię dotycząca ilości zdeponowanych odpadów w hali zlokalizowanej w ul. Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze.

WNIOSKI KOŃCOWE

Mając na uwadze obserwacje, obmiary i obliczenia poczynione przez eksperta, należy stwierdzić, że na analizowanym terenie zgromadzono nie mniej jak 4179,92 Mg odpadów. Skala opisywanego zdarzenia, w ocenie eksperta jest bardzo duża, co w konsekwencji powoduje duże zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska oraz bezpośrednie zagorzenia dla zdrowia i życia ludzi.
Warunki oraz sposób gromadzenia odpadów ujawnionych na analizowanym terenie, ze względu na ich skład chemiczny mogą bezsprzecznie zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi. Wskazuje na to fakt, iż odpady gromadzone są na terenie hali (oraz na zewnątrz), nieprzystosowanej do tego rodzaju przedsięwzięć, w tym w szczególności:
• brak wyposażenia hali w system ujmowania odcieków;
• gromadzenie w znacznych ilościach odpadów niebezpiecznych, łatwopalnych, rakotwórczych i żrących w dużym skupisku, na małej powierzchni, co stwarza bezpośrednie ryzyko pożarowe;
• gromadzenie ww. odpadów wbrew przepisom pożarowym, a przede wszystkim bezpośrednio na granicy posesji oraz gromadzenie odpadów łatwopalnych wraz z odpadami intensyfikującymi pożar będącymi silnymi utleniaczami, co wzmaga ryzyko pożarowe;
• gromadzenie odpadów w pojemnikach nieznanego pochodzenia, o nieznanym terminie przydatności przez okras co najmniej dwóch lat, co powoduje bezpośrednie ryzyko zużycia i pęknięcia pojemników DPPL oraz emisję substancji niebezpiecznych do środowiska;
• gromadzenie odpadów piętrowo, co powoduje bezpośrednie ryzyko zużycia i rozszczelnienia pojemników oraz emisję substancji niebezpiecznych do środowiska;
• gromadzenie zbiorników i odpadów na zewnątrz hali z bezpośrednim narażeniem na oddziaływanie czynników atmosferycznych;
• brak zabezpieczeń w postaci wanien odciekowych i strefy przeciwpożarowej na analizowanym terenie, co powoduje ryzyko skażenia środowiska w wyniku wycieków i pożaru;
• gromadzenie substancji niewiadomego pochodzenia w nieoznakowanych zbiornikach, co w przypadku pożaru powoduje bezpośrednie narażenie życia i zdrowia osób przebywających strefie zagrożenia;
• gromadzenie substancji wybuchowych w towarzystwie substancji łatwopalnych, bez odpowiednio wydzielonej strefy bezpośredniego zagrożenia wybuchem oraz bezpośredniego zagrożenia wycieku kwasu powoduje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób postronnych przebywających w obrębie oddziaływania odpadów (także na terenach sąsiadujących).
Mając na uwadze powyższe analizowane odpady powinny być bez zbędnej zwłoki usunięte i zagospodarowane w sposób zgodny z prawem. W przypadku usuwania analizowanych odpadów, obiekt i teren w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy bezwzględnie zabezpieczyć, w postaci tablic 23 ostrzegawczych, odizolowaniu placu matami PEHD, celem ograniczenia ryzyka wycieku substancji do gruntu. Ponadto odpady te powinny być usuwane i zagospodarowywane pod nadzorem eksperta ds. odpadów, identyfikacji substancji niebezpiecznych oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Opinia do pobrania:

https://legutowski.pl/wp-content/uploads/2021/11/Ekspertza_bieglego_magazyn_odpadow_w_Przylepie.pdf

Interpelacje w sprawie niebezpiecznych odpadów:

Zapytanie dot. likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/393/

Interpelacja dot. składowiska nielegalnych odpadów w Przylepie oraz Parku Braniborskiego

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/318/

Interpelacja dot. likwidacji składowiska odpadów niebezpiecznych przy ul. Zakładowej w Przylepie

https://bip.zielonagora.pl/interpelacja/485/267/